Ochrona danych osobowych

1. Wstęp

1.1 Zobowiązaliśmy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę i użytkowników naszych usług.
1.2 Te zasady mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie jesteśmy administratorem danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników naszych usług, innymi słowy, tam, gdzie określamy cel i znaczenie przetwarzania tych danych osobowych.
1.3 Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej prosimy o zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami tych zasad.
1.4 W tych zasadach “my”, “nas” i “nasz” odnosi się do Antwer business s.r.o. Aby uzyskać więcej informacji o nas, proszę zobaczyć sekcję 12.

2. Jak korzystamy z danych osobowych

2.1 W tej sekcji 2 określiliśmy:
(a) ogólne kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
(b) źródło i kategorię danych, w przypadku danych, które nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie;
(c) cel, w jakim przetwarzamy dane osobowe;
(d) prawną podstawę ich przetwarzania.

2.2 Możemy przetwarzać dane o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług (dane o użytkowaniu). Dane o użytkowaniu mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, przeglądarkę internetową i jej wersję, system operacyjny, źródło odniesienia, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronach, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z naszej usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest usługa Google Analytics. Dane o użytkowaniu mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania z stron internetowych i usług. Prawną podstawą tego przetwarzania jest zgoda i nasze uzasadnione interesy, tzn. monitorowanie i poprawa naszych stron internetowych i usług.

2.3 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem danych, które używasz podczas korzystania z naszych usług. Opublikowane dane mogą być przetwarzane w celu ich publikacji i administrowania naszymi stronami internetowymi i usługami. Prawną podstawą tego przetwarzania jest zgoda.

2.4 Możemy przetwarzać informacje zawarte w jakiejkolwiek ankiecie (dane z ankiet), jeżeli dotyczą one towarów i/lub usług. Prawną podstawą tego przetwarzania jest zgoda.

2.5 Możemy przetwarzać informacje (dane kontaktowe) zawarte w lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz. Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasze strony internetowe generują metadane związane z komunikacją za pomocą formularzy kontaktowych na stronach internetowych. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia zapisów. Prawną podstawą tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, tj. prawidłowa administracja naszych stron internetowych i biznesu oraz komunikacja z użytkownikami i/lub wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub działania prowadzące do zawarcia umowy.

2.6 Możemy przetwarzać jakiekolwiek Twoje dane osobowe podane w tych zasadach, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy administracyjnym czy pozasądowym. Prawną podstawą tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, tj. ochrona i dochodzenie naszych prawnych praw, Twoje prawne prawa i prawa prawne innych osób.

2.7 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w tej sekcji 2, możemy również przetwarzać jakiekolwiek Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony swoich interesów życiowych lub interesów życiowych innej osoby fizycznej.

3. Udostępnianie Twoich danych osobowych innym osobom

3.1 Poza konkretnymi ujawnieniami danych osobowych wymienionymi w tej sekcji 3, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, którym jesteśmy objęci, lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów życiowych lub istotnych interesów życiowych innej osoby. Twoje dane osobowe możemy ujawnić także wtedy, gdy jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, niezależnie od tego, czy w postępowaniu sądowym, administracyjnym czy pozasądowym.

4. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

4.1 Zgadzasz się, że dane osobowe, które prześlesz do opublikowania za pośrednictwem naszych stron internetowych lub usług, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub nadużyciu) takich danych osobowych przez inne osoby.

5. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 Ta sekcja 5 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu pomoc w zapewnieniu przestrzegania naszych obowiązków prawnych w zakresie zachowania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla tego celu lub tych celów.

5.3 Dane osobowe będziemy przechowywać w następujący sposób:
(a) dane dotyczące korzystania, dane dotyczące publikacji, dane z ankiet, dane powiadomień i dane z korespondencji są przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat.

5.4 Bez względu na inne postanowienia tej sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub do ochrony Twoich istotnych interesów życiowych lub istotnych interesów życiowych innej osoby.

6. Zmiany

6.1 Te zasady możemy aktualizować od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszych stronach internetowych.

6.2 Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z jakichkolwiek zmian w tych zasadach.

6.3 Możemy Cię informować o zmianach tych zasad drogą e-mailową.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji 7 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy ustawy o ochronie danych. Niektóre prawa są skomplikowane i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. Dlatego powinieneś przeczytać odpowiednie prawa i wytyczne regulacyjne dla pełnego zrozumienia tych praw.

7.2 Twoje podstawowe prawa na mocy ustawy o ochronie danych to:
(a) prawo dostępu;
(b) prawo do poprawy;
(c) prawo do usunięcia;
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
(e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
(f) prawo do przenoszenia danych;
(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i
(h) prawo do cofnięcia zgody.

7.3 Masz prawo potwierdzić, czy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe i, jeżeli tak, dostęp do nich wraz z dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii dotkniętych danych osobowych i osób, które są odbiorcami danych osobowych. Prawa i wolności innych nie są naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale za dodatkowe kopie może być naliczona opłata.

7.4 Masz prawo do poprawy jakichkolwiek nieprawidłowych danych osobowych i, w zależności od celów przetwarzania, masz prawo uzupełnić niekompletne dane osobowe.

7.5 W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki. Takie okoliczności obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie na podstawie zgody; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z określonymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie jest przeprowadzane dla celów marketingu bezpośredniego; i dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia. Ogólne wyjątki dotyczą przypadków, w których przetwarzanie jest niezbędne: dla wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do spełnienia obowiązku prawnego; lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W pewnych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Te okoliczności to: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usuwaniu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagasz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, aż do momentu zweryfikowania tego sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie jest na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Będziemy je jednak przetwarzać inaczej: za Twoją zgodą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub z powodu ważnego interesu publicznego.

7.7 Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją konkretną sytuację, ale tylko w zakresie, w jakim prawo to dopuszcza. Przetwarzanie jest konieczne dla: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub przy wykonywaniu jakiejkolwiek oficjalnej władzy, która została nam powierzona; lub w celu ochrony uzasadnionych interesów, które są przez nas lub przez stronę trzecią realizowane. Jeśli złożysz taki sprzeciw i nie możemy wykazać przekonywujących uzasadnionych powodów dla przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe.

7.8 Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Jeśli złożysz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe do tego celu.

7.9 Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z powodów wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do zadań wykonywanych ze względu na interes publiczny.

7.10 Prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych to:
(a) zgoda; albo
(b) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, albo do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
(c) a takie przetwarzanie jest realizowane za pomocą automatycznych środków, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywanym formacie. W przypadkach uzasadnionych prawem, możesz mieć prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi.

7.11 Jeżeli uważasz, że nasze przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawa złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w kraju UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

7.12 Do tego stopnia, że podstawą prawną dla naszego przetwarzania twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

7.13 Możesz korzystać z jakiejkolwiek swojej prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do nas za pomocą naszych danych kontaktowych.

8. O plikach cookie

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany z powrotem na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być „stałymi” plikami cookie lub plikami „sesji”: stały plik cookie zostanie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do określonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed tą datą; pliki cookie sesji wygasają na końcu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

8.3 Pliki cookie zwykle nie zawierają żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkownika, ale osobiste informacje, które przechowujemy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

9. Pliki cookie, które używamy

9.1 Używamy plików cookie do następujących celów:
(a) autoryzacja – używamy plików cookie do identyfikacji podczas odwiedzania naszych stron internetowych i podczas nawigacji na naszych stronach internetowych;
(b) analiza – używamy plików cookie, które pomagają nam analizować korzystanie z naszych stron internetowych i usług; oraz
(c) zgodność z plikami cookie – używamy plików cookie do przechowywania twoich preferencji dotyczących korzystania z plikami cookie podczas przeglądania strony internetowej

10. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

10.1 Nasi dostawcy usług używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na twoim komputerze podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

10.2 Do analizy korzystania z naszych stron internetowych używamy usługi Google Analytics. Usługa Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze stron internetowych za pomocą plików cookie. Informacje zebrane na temat naszych stron internetowych są używane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszych stron internetowych. Polityka prywatności Google jest dostępna na tej stronie.

10.3 Używamy Facebook Pixel do analizy korzystania z naszych stron internetowych. Ta usługa używa plików cookie do zapewnienia, że nasze reklamy są wyświetlane odpowiednim osobom i tworzą publiczność reklamową. Polityka prywatności tego dostawcy usług jest dostępna na tej stronie.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek pozwala odrzucić pliki cookie i usunąć pliki cookie. Metody zarządzania nimi różnią się w zależności od przeglądarki i jej wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pomocą tych linków:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

12. Nasze dane

12.1 Ta strona internetowa jest własnością i jest prowadzona przez firmę Antwer business s.r.o.
12.2 Jesteśmy zarejestrowani w Czechach pod numerem rejestracyjnym (IČO) 17236118, nasz adres to Pražákova 1008/69, Brno 639 00.
12.3 Naszym miejscem działalności jest Pražákova 1008/69, Brno 639 01.
12.4 Możesz skontaktować się z nami:
(a) pocztą na podany adres pocztowy;
(b) wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej;
(c) telefonicznie, na numer kontaktowy podany na naszej stronie internetowej; lub
(d) za pośrednictwem e-maila, używając adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej.

Scroll to Top

Wybierz swój kraj